Dodaj upozorenje o ceni

Politika privatnosti

1. Sajt www.tavex.rs (Sajt) je registrovan na ime i njime upravlja i održava kompanija „Tavex Zlato&Srebro d.o.o.“, jedini vlasnik sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem, adresom rukovodstva i adresom za komunikaciju: Beograd, Ulica Majke Jevrosime 23, kontakt broj +381 62 888 6666 unet u Registar administrativnih postupaka, koji zajednički i pojedinačno predstavljaju Magardich Harutyun Baklayan, Georgi Rosenov Hristov i Kuno Reek – Direktori (Tavex, Kompanija ili Mi).

2. Ovaj dokument pod nazivom „Politika privatnosti klijenata i drugih korisnika sajta www.tavex.rs“ („Pravila“) reguliše obradu ličnih podataka koje obezbeđuju korisnici Sajta u vezi sa svim uslugama dostupnim na i preko njega, i utvrđuje: principe kojih se Tavex pridržava prilikom obrade ličnih podataka; grupe osoba za koje se takvi podaci obrađuju; kategorije ličnih podataka koji se obrađuju; pravni osnov za to; prava pojedinaca u odnosu na njihove lične podatke, uključujući: pravo na zahtev Tavex-u da se pristupi, ispravi ili izbrišu svoji lični podaci ili da se ograniči obrada ličnih podataka, pravo na prigovor na obradu, pravo na prenosivost podataka i pravo žalbe „odgovornom organu“; period za koji će se lični podaci čuvati, i u slučajevima kada to nije moguće – kriterijumi koji se koriste za određivanje ovog perioda; Kolačići koje koristi Sajt; kategorije trećih lica kojima Tavex može da pruži lične podatke i izmene ovih Pravila.

3. Ova Pravila postavljaju principe i obaveze koje će Kompanija slediti tokom obrade ličnih podataka koje prikuplja za korisnike Sajta ili koje korisnici obezbeđuju Tavex-u u vezi sa prodajom i korišćenjem drugih usluga dostupnih na Sajtu i preko njega.

4. Pre korišćenja Sajta, pažljivo pročitajte ova pravila. Ako ne želite da obrađujemo vaše lične podatke na opisani način, molimo vas da nam iste ne pružate. Pružanje vaših ličnih podataka je dobrovoljno, kako biste koristili određene usluge na Sajtu (uključujući i e-prodavnicu kompanije Tavex), pristupili uslugama ili određenim delovima/segmentima/modulima, a vaše odbijanje pružanja ličnih podataka bi dovelo do tehničke i/ili pravne nemogućnosti da vam pružimo odgovarajuće usluge, pristup Sajtu ili određenim delovima/segmentima/modulima. Napominjemo da u određenim slučajevima vaša saglasnost na obradu ličnih podataka nije potrebna ako Tavex ima drugi pravni osnov, kao što je poštovanje zakonskih obaveza u vezi sa zahtevima Zakona o merama protiv pranja novca i Propisa za njegovu primenu.

5. Ova Pravila ne utiču, ne ograničavaju ili oduzimaju prava korisnika sajta koji proizlaze iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, kao i ukidanju Direktive 95/46/EC (Opšta uredba o zaštiti podataka – „GDPR“), Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („PDPA“), Zakona o elektronskim komunikacijama, Zakona o elektronskoj trgovini i drugih primenljivih evropskih i nacionalnih zakona u oblasti zaštite potrošača u pružanju finansijskih usluga na daljinu i zaštiti podataka o ličnosti.

6. Kontakti

(1) Uredi kompanije Tavex u Srbiji se nalaze na sledećim adresama: Srbija, Beograd, Vladimira Popovića 38-40 GTC 19 Avenija, 1. sprat, ured 101.

(2) Aktuelne informacije o radnom vremenu naših ureda možete da pronađete na Sajtu.

(3) Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa vašim ličnim podacima, možete da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka na tavex@tavex.rs ili putem telefona: +381 62 888 6666.

7. Definicije. Navedene reči i izrazi, ukoliko drugačije nije predviđeno ovim Pravilima, imaju sledeća značenja:

(1) „Predmeti“, „Proizvodi“ ili „Roba“ su proizvodi dostupni za kupovinu putem Sajta.

(2) „Veb stranica“ je veb stranica www.tavex.rs . Sajt je registrovan na ime i njime upravlja i održava kompanija Tavex.

(3) „Klijent“ je korisnik Sajta koji naručuje predmete. Klijent može biti samo sposobno fizičko lice starosne dobi od najmanje 18 godina (osamnaest) ili pravno lice.

(4) „E-prodavnica“ je određena stranica Sajta na kojoj klijenti mogu da pregledaju predmete i izvrše porudžbine.

(5) „Lični podaci“ označavaju svaku informaciju koja se odnosi na: (a) identifikovanog pojedincu; ili (b) pojedincu koji se može direktno ili indirektno identifikovati kroz ime, matični broj, podatke o lokaciji, onlajn identifikator, e-mail adresu, faks, broj telefona, kontakt, znakove specifične za njegov fizički, fiziološki, genetski, mentalni, intelektualni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet itd.

(6) „Obrada ličnih podataka“ podrazumeva bilo koji postupak ili skup postupaka izvršenih sa ličnim podacima ili skupom ličnih podataka automatizovanim ili neautomatizovanim sredstvima kao što su prikupljanje, snimanje, organizovanje, strukturiranje, čuvanje, prilagođavanje ili izmena, preuzimanje, konsalting, korišćenje, poređenje, kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje i otkrivanje putem prenosa, distribucije ili na drugi način čineći podatke dostupnim.

Podaci o našem službeniku za zaštitu podataka

Odgovornost za obradu ličnih podataka u pogledu službenika za zaštitu podataka snosi Sarkis Topakbašjan ( www.tavex.rs )

Opšte informacije o Tavex-u

(1) Osnovna delatnost kompanije Tavex obuhvata zamenu valuta i rad sa plemenitim metalima i kamenom, kao i proizvodima usko vezanim za njih, plaćanje i univerzalne poštanske usluge.

(2) Kompanija je registrovana pod PDV brojem.

8. Tavex poštuje sledeće principe prilikom obrade vaših ličnih podataka:

(i) Zakonitost, savesnost i transparentnost;

(ii) Ograničenje svrhe obrade;

(iii) Važnost svrhe obrade i minimiziranja prikupljenih podataka;

(iv) Tačnost i ažurnost podataka;

(v) Ograničenje čuvanja podataka u vidu ostvarivanja ciljeva;

(vi) Integritet i poverljivost obrade i obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa bezbednosti ličnih podataka;

(vii) Odgovornost.

9. Kao kontroler ličnih podataka, Tavex ispunjava sve zahteve koji regulišu zaštitu ličnih podataka prikupljanjem samo podataka pojedinaca u meri u kojoj je to neophodno i njihovim čuvanjem na odgovoran i zakonit način. Tavex održava interni red kao kontroler ličnih podataka, primenjujući tehničke i organizacione mere u vezi sa svojim osobljem, prostorijama, softverom, hardverom, mrežama, šifrovanjem, kontrolom, izveštavanjem, praćenjem, proverom ranjivosti i još mnogo toga. Obezbedili smo sveobuhvatnu i pouzdanu fizičku, ličnu, dokumentarnu i kriptografsku zaštitu ličnih podataka koje obrađujemo od neovlašćenog ili slučajnog pristupa, gubitka, izmene, otkrivanja ili uništavanja, uzimajući u obzir rizike. Podaci koje ste nam poverili neće biti dostavljeni neovlašćenim trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Ovlašćeni zaposleni u Tavex-u su isključivo lica ovlašćena da imaju uvid u prikupljene podatke i lica zadužena za obradu sa kojima je odnos regulisan u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Svi zaposleni u Tavex-u su posvećeni održavanju poverljivosti ličnih podataka kojima imaju pristup.

2. GRUPE OSOBA ZA KOJE SE OBRAĐUJU LIČNI PODACI, KATEGORIJE LIČNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJE TAVEX I USLOVI ZA NJIHOVO ČUVANJE

(1) U vezi sa uslugama dostupnim na Sajtu i preko njega, Tavex može da prikupi i obradi vaše lične podatke u slučaju da pripadate nekoj od sledećih kategorija:

(i) Pojedinci – korisnici Sajta sa ili bez registracije, koji su posetili Sajt bez naručivanja;

(ii) Pojedinci koji su naručili preko Sajta sa ili bez registracije;

(iii) Predstavnici, agenti ili zaposleni pravnih lica u čije ime je nalog postavljen preko Sajta;

(iv) Pojedinci koji su stupili u kontakt sa kompanijom Tavex putem telefona, pošte ili e-maila po bilo kom pitanju vezanom za usluge dostupne na Sajtu, ovih Pravila, tehničkih problema itd., a u retkim slučajevima i pojedinci kojima su upućene informacije koje se nalaze u toj korespondenciji.

(2) Kada na Sajtu dodate lične podatke drugog pojedinca koji niste vi, ili kada takve podatke prenesete zaposleniku u Tavex-u, izjavljujete da imate potrebna ovlašćenja i saglasnost pomenute osobe, kao i da ste je pre toga obavestili i upoznali sa ovim Pravilima.

(1) Prikupljamo i obrađujemo sledeće lične podatke koji se odnose na vas:

(i) Informacije koje navedete ili ažurirate popunjavanjem obrazaca za registraciju/polja/drugih obrazaca ili izdavačkih sadržaja na Sajtu (ime, JMBG, stalna adresa, adresa isporuke, datum rođenja, broj telefona i/ili faksa, e-mail adresa), informacije vezane za izvršene i dospeće uplate, kao što su podaci o banci, račun u banci (IBAN) i kreditna kartica, željeni način komunikacije, podaci o fakturi, istoriju porudžbina, informacije o podešavanjima lokacije i obaveštenja itd.). To podrazumeva informacije unete prilikom registracije za korišćenje Sajta, pretplatu na našu uslugu, kupovinu robe putem Tavex e-prodavnice, objavljivanje materijala ili zahteva za nove usluge, kao i javno dostupne informacije koje dobijamo, uključujući, ali ne ograničavajući se na to u slučaju da povežete vaš račun na Sajtu sa svojim Facebook profilom ili sa vašim računom na nekoj drugoj društvenoj mreži/aplikaciji treće strane, ukoliko je pomenuta tehnička mogućnost dostupna na Sajtu;

(ii) Informacije (u zavisnosti od pitanja i zakonskih zahteva) koje navedete kada prijavite problem na Sajtu, prijavite drugog korisnika Sajta ili nas kontaktirate iz bilo kog drugog razloga. Ako nas kontaktirate, možemo voditi evidenciju o korespondenciji, kao i o rezultatu obrade informacija, kako bismo rešili problem;

(iii) Podatke o aktivnostima i uzorcima pregledanja naših korisnika koji mogu uključivati sledeće: detalje o posetama Sajtu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, datum i vreme pristupa Sajtu, pregledane stranice, IP adresu, hardver i softver koji se koristi, protok podataka, podatke o lokaciji, blog i druge komunikacione podatke i resurse koji se koriste; na primer, datum, vreme i IP adresa prijave na Sajtu i usklađenosti sa ovim Pravilima;

(iv) Ako pristupate Sajtu putem mobilnog uređaja, možemo da obradimo informacije o vašoj lokaciji, kao i informacije o tom uređaju, kao što su identifikacioni broj i tip vašeg uređaja, kako bismo pružili veću dodatnu vrednost usluga. Ako ne želite da primamo podatke o vašoj lokaciji, možete da isključite odgovarajuće funkcije uređaja koje omogućavaju praćenje, ukoliko uređaj nudi tu funkciju;

(v) samo u slučajevima kada aktuelni zakoni to zahtevaju, pored podataka iz prethodnih tačaka, možemo prikupljati i obraditi obimnije lične podataka o vama, uključujući, ali ne ograničavajući se na: zvanične lične identifikacione podatke, broj ili drugi jedinstveni identifikator koji se nalazi u zvaničnom ličnom dokumentu koji nije istekao i na kojem se nalazi vaša fotografija; na primer jedinstveni identifikacioni broj, jedinstveni broj stranog državljana, lični broj iz ličnog dokumenta koji izdaje nadležni ured Evropske unije ili treće zemlje; podaci o pasošu – serija, broj, datum, mesto i organ izdavanja, kao i datum isteka dokumenta; zemlja prebivališta i adresa; vaše učešće i/ili posedovanje deonica ili hartija od vrednosti u preduzećima (ako je primenljivo); informacije o poreklu sredstava koja koristite za obavljanje odgovarajuće transakcije i o svrsi i prirodi vašeg učešća u poslovnom odnosu u koji ulazite putem Tavex e-prodavnice; bilo koje državljanstvo koje imate; vaš bračni status; podatke o vašoj profesionalnoj i radnoj delatnosti – profesiji, mestu rada (poslodavcu); informacije o tome da li ste na visokoj političkoj poziciji u smislu Zakona o merama protiv pranja novca; vaš potpis; dodatne dokumente, podatke ili informacije koje naše zakonodavstvo zahteva od nas da prikupimo i koje mogu da se razlikuju u zavisnosti od slučaja.

(4) Prilikom upravljanja i održavanja veb stranice www.tavex.rs, Tavex ne prikuplja i ne obrađuje svesno:

(i) Lične podatke lica mlađih od 18 godina i lične podatke nesposobnih lica, pošto usluge dostupne na i preko veb stranice nisu namenjene tim osobama;

(ii) Posebne kategorije (osetljivih) ličnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatu ili genetske, biometrijske podatke, podatke o zdravlju, seksualnom životu, seksualnoj orijentaciji, osude ili kršenja korisnika veb stranice.

Ako otkrijemo da smo prikupili ove lične podatke, preduzećemo odgovarajuće mere da ih izbrišemo i uništimo u najkraćem mogućem roku.

(5) Tavex ne donosi odluke isključivo na osnovu automatizovane obrade ličnih podataka, uključujući profilisanje i pokretanje pravnih posledica ili slično što značajno utiče na korisnike Sajta, osim ako u zakonu ne postoje osnove za zaštitu ličnih podataka. Ovim se obezbeđuju odgovarajuće mere za zaštitu prava, sloboda i legitimnih interesa korisnika veb stranice.

(6) Vaše lične podatke čuvamo samo u meri u kojoj je to neophodno u konkretne svrhe obrade podataka kako bismo vam pružili usluge dostupne na Sajtu, kako bismo osigurali njihovu bezbednost i pouzdanost, kao i zadovoljili vaše potrebe u skladu sa našim zakonskim ili regulatornim obavezama, kako bismo mogli da upravljamo našim pravima (na primer, mogućnost tužbe), ili u poreske i računovodstvene svrhe. Kada nam vaši lični podaci više nisu potrebni i nemamo pravni osnov da nastavimo da ih obrađujemo, vodimo računa da ih izbrišemo iz našeg sistema i uništimo bez ikakvog odlaganja, ili da ih učinimo anonimnim kako ne bi više bili povezani sa vama. U slučaju da je potrebno produžiti period čuvanja vaših ličnih podataka kako bi se ispunile određene unapred utvrđene svrhe obrade, zbog ispunjenja ugovora za pružanje finansijskih usluga na daljinu, zbog legitimnih interesa Tavex-a ili iz bilo kog drugog razloga, bićete unapred obavešteni.

(7) Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje određene svrhe za koju ste iste dostavili ili za poštovanje zakonskih odredbi. Po pravilu, prekidamo upotrebu vaših ličnih podataka u svrhe vezane za ugovorni odnos (izvršenje vaše porudžbine) nakon raskida ugovora (izvršenje vaše porudžbine), ali ih ne brišemo pre isteka jedne godine od prestanka ugovora o vašoj porudžbini ili do konačnog izmirenja svih finansijskih obaveza i isteka zakonskih obaveza za čuvanje podataka i to samo u meri koja je neophodna za specifične svrhe obrade podataka.

3. INTERAKTIVNE APLIKACIJE TREĆIH LICA

Po nahođenju Kompanije, Sajt može da uključuje aplikacije koje nude drugi provajderi, kao što su Facebook, Twitter i drugi. Ako imate račun na nekoj društvenoj mreži, može vam biti ponuđena funkcija „sviđa mi se“, funkcija deljenja ili slično, gde dobavljač aplikacije može da poveže informacije koje prikuplja o vama sa vašim računom na aplikaciji. Na ovaj način, informacije na vašem profilu na Sajtu mogu biti dostupne provajderu dotične aplikacije, drugim korisnicima i vašim prijateljima u odgovarajućoj aplikaciji. U tom slučaju, prikupljamo vaše korisničko ime na ovim društvenim mrežama i IP adresu, ali nemamo pristup vašim računima i lozinkama i nećemo deliti vaše lične podatke sa provajderima ovih društvenih mreža.

4. CILJEVI I PRAVNI OSNOVI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

(1) Kompanija može da obrađuje lične podatke u sledeće svrhe:

(i) Kreiranje vašeg profila na Sajtu;

(ii) Obezbeđivanje pristupa Sajtu ili njegovim delovima/segmentima/modulima i mogućnost korišćenja dostupnih usluga i funkcija (ili deo njih);

(iii) Individualizacija ugovorne strane za pružanje dotične usluge i obezbeđenje njenog sprovođenja;

(iv) Uspostavljanje kontakta sa vama u vezi sa predmetima koje ste naručili putem Tavex e-prodavnice;

(v) Obrada vaše porudžbine, na primer, kako bi vas obavestili o statusu vaše porudžbine i vremenu isporuke; kako bi se odgovorilo na potencijalne zahteve u vezi sa porudžbinom, npr. na potencijalna pitanja o sastavu proizvoda itd.;

(vi) Da bismo vam omogućili da podnesete reklamacije i refundacije u e-prodavnici;

(vii) Za komunikaciju sa vama u vezi sa prijavom koju ste podneli protiv drugog korisnika Sajta, u vezi sa teškoćom na Sajtu koju ste prijavili ili ako ste nas kontaktirali iz bilo kog drugog razloga (na primer, da zatražite dodatne informacije o usluzi dostupnoj preko Sajta);

(viii) Personalizacija vaše posete Sajtu, što vam pruža mogućnost da kroz njega dobijete što više od ponuđenih usluga;

(ix) Takođe, možemo da koristimo informacije koje prikupljamo o vama da bismo vas obavestili o promenama u funkcionalnosti Sajta ili da bismo vam pružili druge informacije vezane za njegovo korišćenje. Tavex vam može pružiti informacije, proizvode, usluge, vesti, biltene i posebne ponude za koje mislimo da vas mogu zanimati, kao i odgovoriti na vaše upite. Možete da zatražite prestanak korišćenja vaših ličnih podataka u takve svrhe, u skladu sa dole navedenim odeljkom „Vaša prava“; koristićemo vaše podatke u takve svrhe sve dok povučete saglasnost. Možete povući saglasnost svakog trenutka kako bi proces bio efikasan u budućnosti.

(x) Za ispunjenje normativno utvrđenih obaveza kompanije Tavex (na primer složena provera klijenta i druge obaveze, što proizlazi iz Zakona za mere protiv pranja novca, Zakona o porezu itd.);

(xi) Finansijska i računovodstvena delatnost;

(xii) Ukoliko ste nam dali vašu izričitu saglasnost za svrhe direktnog marketinga i oglašavanja Tavex proizvoda i usluga, možete primati naše poruke običnom poštom, e-poštom ili telefonom (u zavisnosti od podataka koje ste dali). Imate pravo da povučete saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga, kao što je navedeno u odeljku 6;

(xii) Ponekad Sajt može da sadrži linkove ili reference (hiperlinkove) prema drugim sajtovima. Ne upravljamo povezanim sajtovima i ne odobravamo sadržaj, usluge i proizvode istih. Savetujemo vam da zbog njihovog sadržaja i uslova korišćenja pažljivo koristite povezane sajtove. Ako pređete na drugi sajt putem linka sa našeg Sajta, možemo dobiti zbirne ili na neki drugi način anonimne statističke informacije o vašem prisustvu na tim sajtovima. Tavex nije odgovoran za politike privatnosti ili sadržaj tih sajtova i savetujemo vam da pregledate njihove politike privatnosti.

(2) U zavisnosti od svrhe za koju se podaci koriste, pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka može biti nešto od sledećeg:

(i) Vaš pristanak na obradu vaših ličnih podataka u jednu ili više specifičnih, jasno navedenih svrha među pomenutim; u tom slučaju vaši lični podaci će biti obrađeni u okviru opsega i pod uslovima navedenim u odgovarajućem pristanku.

(ii) Potrebu za izvršenjem ugovora na koji ste stranka ili preduzimanje mera na vaš zahtev pre zaključenja takvog ugovora, uključujući neophodnu obradu ličnih podataka za registraciju, kreiranje računa i aktivnosti za pružanje usluga dostupnih na Sajtu i putem njega. Pored toga, ove svrhe uključuju komunikaciju sa vama, uključujući e-poštu, koja je neophodna za pružanje ovih usluga i/ili obaveštavanje o njihovim promenama.

(iii) Ako smo tokom komercijalne transakcije za pružanje proizvoda ili usluga primili podatke preko kojih možete biti kontaktirani elektronskim putem, koristićemo ove podatke za slanje poruka za marketing i oglašavanje sopstvenih sličnih proizvoda ili usluga, a vi imate priliku besplatno i na lak način:

1. Da izrazite neslaganje u trenutku zaključenja transakcije;

2. Da izrazite neslaganje sa budućim prijemom takvih poruka, kada to nije učinjeno u trenutku zaključenja transakcije.

(iv) Potrebu da se ispoštuje zakonska obaveza koja se odnosi na kompaniju Tavex. Zbog specifične oblasti aktivnosti kompanije Tavex, propisi nas često obavezuju da zahtevamo detaljnije lične podatke o našim klijentima. Ovi podaci su potrebni Tavex-u i regulatornim organima kako bi osigurali sigurnost vaših sredstava i pružili vam usluge u skladu sa važećim zakonom.

(v) Potrebu da zaštitite i sledite legitimne interese Tavex-a ili trećeg proizvođača (pružaoca usluga), osim ako su ti interesi poništeni vašim interesima ili osnovnim pravima i slobodama, a posebno ako ste maloletnik. Ovi legitimni interesi mogu da uključuju obezbeđivanje pravilnog funkcionisanja i korišćenja Sajta od strane vas i drugih korisnika, održavanje i administraciju usluga dostupnih na Sajtu i putem njega, rešavanje sporova, identifikacija i sprečavanje zlonamernih aktivnosti, otkrivanje i rešavanje tehničkih problema ili problema vezanih za funkcionalnost, razvoj i unapređenje usluga dostupnih na Sajtu i putem njega, komunikaciju sa vama, uključujući elektronskim putem, o važnim pitanjima vezanim za ove usluge, prijem i obradu prijava primljenih od vas ili zahteve za dodatnim informacijama, vršenje i zaštitu prava i legitimnih interesa Tavex-a, uključujući kroz sudski postupak, i pomoć u vršenju i zaštiti prava i legitimnih interesa drugih korisnika Sajta ili pogođenih trećih lica.

5. VAŠA PRAVA

U vezi sa obradom vaših ličnih podataka, imate sledeća prava koja možete da ostvarite slanjem pisane molbe na adresu kompanije Tavex navedenu u odeljku „Uvod“ ili na e-mail: tavex@tavex.rs. Molba treba da bude u slobodnom tekstu, a u slučaju potrebe, naš Službenik za zaštitu podataka (gore navedeni kontakt podaci) pružiće vam punu pomoć u formulisanju iste. Tavex je posvećen ispunjavanju vaših zahteva u vezi sa vašim ličnim podacima blagovremeno. Na svaki zahtev, upit ili bilo koju drugu korespondenciju vezanu za zaštitu ličnih podataka biće odgovoreno u roku od mesec dana, a ukoliko je potrebno produžiti navedeni period, bićete obavešteni o tome i o razlozima kašnjenja. Kako bismo izbegli zloupotrebu, zadržavamo pravo da zahtevamo dodatne podatke i radnje sa vaše strane u cilju utvrđivanja identiteta podnosioca zahteva i podataka koji podležu tome, kao što je predstavljanje lične karte ili unošenje vaših podataka za prijavljivanje na profil subjekta podataka ispred zaposlenika kompanije Tavex.

(1) Pravo da zahtevate pristup vašim ličnim podacima, a posebno da zahtevate da primite od Kompanije:

(i) Potvrdu o obradi vaših ličnih podataka;

(ii) Informacije za potrebe obrade, kategorije ličnih podataka, primaoca ili kategorije primaoca kojima su vaši lični podaci podeljeni;

(iii) Poruku u razumljivom obliku koja sadrži vaše lične podatke, kao i sve dostupne informacije o njihovom izvoru;

(iv) Informacije o logici bilo koje automatizovane obrade vaših ličnih podataka.

Pružanje pristupa vašim ličnim podacima je besplatno, ali Tavex zadržava pravo da primeni razumnu naknadu ili odbije da postupi u slučaju očiglednih neosnovanih ili preteranih zahteva, posebno zbog njihovog ponavljajućeg karaktera.

(2) Pravo da zahteva od Kompanije da izbriše, ispravi ili blokira vaše lične podatke, a čija obrada ne zadovoljava zahteve LPPD-a, kao i da zahteva od Kompanije da obavesti treća lica kojima su vaši lični podaci podeljeni o bilo kakvom brisanju, ispravki ili blokiranju, osim tamo gde to nije moguće ili podrazumeva preterane napore. Možete da ispravite ili dovršite određene netačne ili nepotpune lične podatke direktno preko vašeg računa na veb stranici.

(3) Pravo da zahtevate da Tavex izbriše vaše lične podatke bez nepotrebnog odlaganja (takozvano „pravo na zaborav“) ako postoji bilo koji od sledećih razloga (ekempli causa):

(i) Lični podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

(ii) Kada se protivite obradi – u slučajevima kada je obrada vaših ličnih podataka neophodna za legitimne interese Tavex-a ili trećeg proizvođača ili se vaši lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, i ne postoje pravni osnovi za obradu koji imaju prednost;

(iii) Gde je obrada bila nezakonita;

(iv) Gde vaši lični podaci moraju biti izbrisani da bi se ispoštovala zakonska obaveza u skladu sa zakonom Evropske unije ili zakonom države članice koja se primenjuje na kompaniju Tavex;

(v) Gde ste povukli svoju saglasnost na kojoj se zasniva obrada podataka i ne postoji drugi pravni osnov za obradu;

(vi) Kada su vaši lični podaci prikupljeni u vezi sa pružanjem usluga informacionog društva.

U tim slučajevima, Tavex može odbiti da izbriše vaše lične podatke iz sledećih razloga:

(A) da ostvari pravo na slobodu izražavanja i pravo na informisanje;

(B) da ispoštuje zakonsku obavezu koja zahteva obradu predviđenu zakonom Evropske unije ili zakonom države članice koja se primenjuje na kompaniju Tavex, ili za obavljanje zadatka u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlašćenja koja se daju kompaniji Tavex;

C) iz razloga od javnog interesa u oblasti javnog zdravlja;

(D) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u naučna ili istorijska istraživanja ili u statističke svrhe;

E) za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

Tavex ne briše podatke za koje ima zakonsku obavezu čuvanja, uključujući zaštitu u vezi sa sudskim tužbama protiv kompanije ili dokazom o njenim pravima.

(4) Pravo da od Tavexa zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka kada je prisutna jedna od sledećih pretpostavki:

(i) Osporavate tačnost ličnih podataka za period koji omogućava Tavex-u da proveri tačnost ličnih podataka;

(ii) Obrada je nezakonita, ali ne želite da vaši lični podaci budu izbrisani, već samo da njihova upotreba bude ograničena;

(iii) Tavex-u više nisu potrebni lični podaci u svrhu obrade, ali zahtevate od njih da uspostave, primene ili brane vaše pravne zahteve;

(iv) Protivili ste se obradi dok čekate potvrdu da pravni osnov Tavex-a ima prednost u odnosu na vaše interese.

Tamo gde je obrada vaših ličnih podataka ograničena nakon vašeg zahteva, takve podatke Tavex obrađuje samo uz vašu saglasnost, bilo za uspostavljanje, vršenje ili zaštitu pravnih zahteva, ili za zaštitu prava drugog fizičkog lica ili po važnoj osnovi od javnog interesa za Evropsku uniju ili državu članicu.

Kada zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka, Tavex će vas obavestiti pre ukidanja ograničenja obrade.

(5) U svakom trenutku i na osnovu vaše specifične situacije, da se usprotivite obradi vaših ličnih podataka, što je neophodno za potrebe legitimnih interesa Tavex-a ili trećeg proizvođača, uključujući profilisanje na osnovu takvih interesa. U tim slučajevima, Tavex će prekinuti obradu vaših ličnih podataka, osim ako se ne dokaže da postoje ubedljivi pravni osnovi za obradu koji imaju prednost u odnosu na vaše interese, prava i slobode, ili za uspostavljanje, vršenje ili zaštitu pravnih zahteva.

(6) Pravo da primate vaše lične podatke koje ste dostavili Tavex-u u strukturiranom, široko korišćenom i mašinski čitljivom formatu, kao i pravo da prenesete ove podatke drugom administratoru bez smetnji od strane Tavex-a. „Pravo na prenosivost podataka“ gde se obrada obavlja na automatizovan način i koja je:

(i) bazirana na saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha, ili

(ii) neophodna za izvođenje ugovora gde ste stranka, ili je

(iii) neophodna da preduzmete mere na vaš zahtev pre zaključenja takvog ugovora.

Prilikom ostvarivanja prava na prenosivost podataka, imate pravo da primite direktan prenos vaših ličnih podataka iz Tavex-a drugom kontroleru, gde je to tehnički izvodljivo.

Vršenje vašeg prava na prenosivost podataka ne utiče na pravo brisanja vaših ličnih podataka („pravo na zaborav“) i ne bi moglo da se ostvari ako bi nepovoljno uticalo na prava i slobode drugih.

(7) Pravo da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi vaših ličnih podataka, uključujući profilisanje, koja ima pravne posledice po vas ili na sličan način značajno utiče na vas, osim ako je to predviđeno važećim zakonodavstvom o zaštiti ličnih podataka. Osnove za to i odgovarajuće garancije su obezbeđene da bi se zaštitila vaša prava, slobode i legitimni interesi.

(8) Pravo da zahtevate od Tavex-a da vas obavesti o svim primaocima kojima su objavljeni lični podaci za koje je zatražena ispravka, brisanje ili ograničavanje obrade. Tavex može odbiti da pruži ove informacije ako bi to bilo nemoguće ili bi zahtevalo prekomeran napor.

(9) Pravo da budete obavešteni od strane Tavex-a bez neodlučnog odlaganja kada narušavanje bezbednosti vaših ličnih podataka može predstavljati visok rizik za vaša prava i slobode, uključujući pravo da budete informisani o preduzetim merama ili merama koje će se preduzeti.

Tavex nema obavezu da vas obavesti ako:

(i) je kompanija preduzela odgovarajuće mere tehničke i organizacione zaštite u pogledu podataka pogođenih narušavanjem bezbednosti;

(ii) je kompanija naknadno preduzela mere da osigura da kršenje ne predstavlja visok rizik za vaša prava;

(iii) obaveštenje zahteva prekomeran napor.

(10) Pravo da budete obavešteni u slučaju da Tavex utvrdi da iz bilo kog razloga nije u stanju da ispuni svoje obaveze iz ovih Pravila ili trenutnih propisa u oblasti zaštite ličnih podataka.

(11) Pravo da budete unapred obavešteni u slučaju spajanja, preuzimanja ili prodaje Tavex imovine koja utiče na obradu vaših ličnih podataka.

(12) Pravo na povlačenje saglasnosti. U svakom trenutku imate pravo da povučete svoju saglasnost na obradu ličnih podataka. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja saglasnosti.

(13) Pravo na žalbu. Imate pravo da se žalite na određene vrste obrade i prikupljanje podataka kada se obrada zasniva na legitimnim interesima Tavex-a u marketinške svrhe.

(14) Pravo da kontaktirate Tavex službenika za zaštitu podataka na: e-mail: tavex@tavex.rs , telefon: +381 62 888 6666.

(15) Pravo na žalbu nadležnom nadzornom organu. Za teritoriju Republike Srbije nadzorni organ je Komisija za zaštitu podataka o ličnosti sa svojim sedištem u ul. Kralja Aleksandra Blvd 15, 11000 Beograd.

6. PRAVO NA PRIGOVOR NA KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA U SVRHU PROFILISANJA ILI DIREKTNOG MARKETINGA I OGLAŠAVANJA

Imate pravo u bilo kom trenutku, koristeći odredbe prethodnog člana 5 „VAŠA PRAVA“, kao i prema članu 2, stav 8(v), da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhu profilisanja ili direktnog marketinga i oglašavanja, kao i protiv otkrivanja vaših podataka trećim licima i njihovog korišćenja u njihovo ime u svrhe profilisanja ili direktnog marketinga i oglašavanja. U tim slučajevima, obrada vaših ličnih podataka biće prekinuta.

7. KOLAČIĆI

(1) Kako bi Sajt radio funkcionalno u skladu sa postavkama Tavex tima, poboljšao vaše iskustvo na Sajtu i personalizovao vaše posete, ponekad čuvamo male tekstualne datoteke na vašem uređaju koje se zovu „kolačići“. Ovo je standardna praksa koja se široko koristi na skoro svim sajtovima širom sveta. Ovaj dokument objašnjava kako to radimo.

(2) Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje je vaš pregledač sačuvao na hard disku uređaja. Oni omogućavaju da se identifikuje uređaj korisnika i da se postigne ispravno ponašanje veb stranice, u skladu sa individualnim preferencijama. To poboljšava funkcionalnost Sajta. Na primer, kolačići se mogu koristiti za spremanje lozinke za svaku sesiju tako da ne morate da je unosite prilikom svake posete. Kolačići obično sadrže ime veb stranice, vreme čuvanja krajnjeg uređaja i jedinstveni broj. U određenim slučajevima, kolačići takođe omogućavaju ličnu identifikaciju korisnika.

(3) Kako koristimo kolačiće?

Kolačići se koriste za prilagođavanje sadržaja Sajta po željenim opcijama korisnika i za optimizaciju korišćenja Sajta. Takođe se koriste za kreiranje anonimne statistike (o ponašanju korisnika na Sajtu) u cilju poboljšanja strukture, dizajna, izgleda i sadržaja sajta.

(4) Koje vrste kolačića koristimo?

Tavex koristi sledeće vrste kolačića:

(i) „Kolačiće sesije“, koji su privremeni i obično se brišu od strane uređaja kada napustite odgovarajuću veb stranicu, zatvorite veb pregledač ili isključite uređaj; i

(ii) „Trajne kolačiće“, koji se čuvaju na vašem uređaju određeni vremenski period, a koji su navedeni u parametrima odeljka „kolačići“ i mogu premašiti godinu dana, odnosno dok ih ručno ne izbrišete. Ovi kolačići se mogu ponovo koristiti prilikom sledeće posete Sajtu.

(5) Tavex takođe može dozvoliti upotrebu kolačića nezavisnih proizvođača. To su kolačići povezani sa softverskim proizvodima koji beleže anonimnu statistiku korisnika (Google Analytics, CrazyEgg, Kissmetrics i drugi).

Osim toga, kolačići nezavisnih proizvođača mogu biti povezani sa dugmadi za društvene mreže i dodatnim komponentama koje omogućavaju deljenje stranica i interakciju sa društvenim mrežama. Da bi ovi alati radili, društvene mreže (kao što su Facebook, Twitter, Instagram itd.) snimaju kolačiće putem Sajta kako bi komunicirale sa anonimnim korisničkim profilom na mreži ili da bi dodale podatke informacijama prikupljenim na način i sa ciljevima opisanim u njihovim smernicama i veb stranicama.

Neki video zapisi prikazani na našem Sajtu, ali koje obezbeđuju treća lica (kao što je YouTube) koriste kolačiće za prikupljanje anonimnih informacija, kao što su način na koji je korisnik pristupio video zapisu, koje video zapise je pregledao i još mnogo toga.

Tavex nema pristup niti kontrolu nad kolačićima koje koriste i obezbeđuju treća lica. Ova Pravila se ne odnose na način na koji treće strane prikupljaju i tretiraju takve podatke. Bilo bi dobro da se upoznate sa odgovarajućim politikama trećih strana kako biste bili svesni njihove prakse i ponašanja.

(6) Lični podaci prikupljeni kolačićima mogu da se koriste samo za performanse određenih funkcija na Sajtu u vezi sa samim korisnikom. Lični podaci su šifrovani da bi se sprečio pristup njima od strane neovlašćenih lica i obezbedila anonimnost korisnika koji koristi Sajt.

(7) Kako kontrolisati i/ili izbrisati kolačiće?

Većina stranica automatski prihvata kolačiće, ali ako ne želite da ih prihvatite, možete da konfigurišete pregledač na način da ih odbije. Većina veb pregledača vam omogućava da kontrolišete kolačiće putem postavki samog pregledača. Ove postavke obično možete pronaći u meniju „Opcije“ ili „Željene postavke“. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već sačuvani na uređaju, kao i podesiti većinu pregledača da ih u potpunosti blokiraju. Međutim, ako to uradite, možda ćete morati ručno da prilagodite neke postavke svaki put kada posetite neki sajt, a neke usluge i funkcije možda neće funkcionisati. Nažalost, u većini slučajeva ne postoji univerzalna opcija za onemogućavanje kolačića bez ograničavanja funkcionalnosti koju dodaju sajtu.

(8) Da biste saznali više o kolačićima – uključujući i način njihove kontrole – možete da posetite http://aboutcookies.org .

8. PRUŽANJE LIČNIH PODATAKA TREĆIM LICIMA

(1) U određenim slučajevima, u cilju ispunjenja naših obaveza iz ugovora zaključenog sa vama ili pravnim licima, možemo biti u obavezi ili može da postoji potreba da otkrijemo lične podatke koje ste dostavili trećim licima, kao što su naši pouzdani partneri ili nadležni organi, a to su:

(i) nadležni državnih i lokalni organi i njihova administracija, uključujući, ali ne ograničavajući se na, Komisiju za zaštitu ličnih podataka, Komisiju za zaštitu potrošača, Državnu agenciju za nacionalnu bezbednost, Nacionalnu agenciju za prihode, Ministar finansija, Ministar privrede, Narodna banka Srbije, carinski organi, organi Ministarstva unutrašnjih poslova, pravosudni organi. Vaši lični podaci mogu da budu dostavljeni takvim organima da bismo mi ispoštovali njihovu naredbu, ispunili zakonsku obavezu ili zaštitili prava, imovinu ili bezbednost kompanije Tavex, naših klijenata ili drugih;

(ii) Dobavljačima kurirskih službi, uključujući, ali ne ograničavajući se na, D EXPRESS DOO, Matični br. 08192189, odnosno dobavljačima predmeta za naplatu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, Securitas SE DOO, Matični br. 17487809, u svrhu isporuke predmeta koje ste kupili preko Tavex e-prodavnice, dostupnih na Sajtu;

(iii) Provajderima IT usluga, hosting usluga, usluga održavanja za naše baze podataka, tehničke opreme, softvera i aplikacija koje mogu da sadrže podatke o vama (takve usluge su ponekad povezane sa pristupom vašim ličnim podacima za izvršavanje ovih zadataka), društvenim mrežama, veb analitikom i pretraživačima, korišćenjem alata za usavršavanje sadržaja generisanih od strane korisnika;

(iv) Za potrebe sprovođenja različitih promotivnih aktivnosti, reklamnih i marketinških kampanja, PR inicijativa i sprovođenja sličnih događaja, kao i analize njihove efikasnosti kroz korišćenje eksternih usluga specijalizovanih kompanija i organizacija (oglašavanje, marketing, digitalne i društvene medijske agencije), sa ciljem ispunjavanja obaveza i odgovornosti koje su im dodeljene na osnovu ugovora;

(v) Provajderima pravnih usluga, kako bi pružili savete o sprovođenju ugovora i ugovora sa klijentima, pripremili pisma i prikupili potraživanja koja mogu sadržati vaše podatke (takve usluge su ponekad vezane za pristup vašim ličnim podacima za izvršavanje ovih zadataka);

(vi) Provajderima računovodstvenih usluga, tačnije: u svrhu knjigovodstva i pružanja saveta u vezi sa primenom ugovora sa klijentima, pripremom dokumentacije koja može da sadrži podatke o vama (takve usluge su ponekad povezane sa pristupom vašim ličnim podacima za sprovođenje ovih zadataka);

(vii) Licima zaposlenim na civilnom ugovoru od strane Tavex-a, koji podržavaju procese prodaje, logistike, isporuke itd.;

(viii) Licima koja pružaju usluge organizovanja, čuvanja, indeksiranja i uništavanja arhiva u papirnom i/ili elektronskom formatu;

(ix) Drugim licima koja obavljaju usluge konsaltinga.

(2) Tavex može da pruži vaše lične podatke izabranim trećim licima koja nisu povezana sa kompanijom Tavex radi ispunjenja unapred određenih i specifičnih svrha obrade, pod uslovom da su ova treća lica posvećena obezbeđivanju adekvatnog nivoa zaštite ličnih podataka, da se pridržavaju zahteva propisa koji su na snazi na evropskom i nacionalnom nivou i naših uputstava u skladu sa ovim Pravilima, i da se uzdrže od obrade vaših ličnih podataka u bilo koje druge svrhe osim u vezi sa uslugama koje nam pružaju. Tavex takođe može da pruži zbirne statističke podatke o kupcima, prodaji, vrstama pregledača, operativnim sistemima, Internetu, domenu, podacima o demografiji ili profilu, obrascima Internet saobraćaja i srodnim informacijama sa stranice trećih lica, ali ove statistike ne sadrže lične podatke koji vas mogu identifikovati.

(3) Tavex će vas obavestiti u slučaju da namerava da prenese neke ili sve vaše lične podatke u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju; u tom slučaju će vaši lični podaci biti preneti (i) samo trećim zemljama koje pružaju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka pojedincima, ili (ii) korišćenjem odgovarajućih dopunskih mera u slučaju prenosa u treće zemlje koje ne pružaju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka.

(4) Zbog činjenice da je Tavex u vlasništvu kompanije Tavid AD-, stranog pravnog lica osnovanog i postojećeg prema zakonodavstvu Republike Estonije, u nekim slučajevima, kada je to zakonski propisano, možda će biti neophodno da određene lične podatke otkrijete kompaniji Tavid AD. Napominjemo da, kao država članica Evropske unije, Republika Estonija pruža adekvatan nivo zaštite ličnih podataka pojedincima u skladu sa Odlukom o listi zemalja, delovima njihovih teritorija ili jednom ili više sektora određenih aktivnosti u tim zemljama i međunarodnim organizacijama u kojima se smatra da je adekvatan nivo zaštite ličnih podataka obezbeđen od strane Vlade Republike Srbije.

9. NEPRIMENJIVOST PRAVILA KOJA SE TIČU LIČNIH PODATAKA

Ovaj dokument se ne odnosi na treća lica koja pregledaju/koriste sadržaj koji generiše korisnik Sajta nakon objavljivanja na Sajtu, uključujući, ali se ne ograničavajući na, informacije na vašem profilu, materijale koje ste objavili/poslali itd. Pružanje vaših ličnih podataka drugim korisnicima Sajta je na sopstvenu odgovornost i Tavex ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili prekršaje koje ste pretrpeli kao rezultat takve odluke.

10. IZMENA I PRISTUP PRAVILIMA

(1) Ova pravila su dostupna na srpskom i engleskom jeziku.

(2) Tavex zadržava pravo da povremeno menja i/ili dopunjuje ova Pravila kako bi bila usklađena sa stvarnim propisima; na početku dokumenta će biti naznačeno na koji datum je urađeno poslednje ažuriranje. Sve izmene koje možemo da napravimo u politici privatnosti ubuduće će biti objavljeni ovde. Promene stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja na Sajtu, osim ako nije drugačije navedeno u ažuriranoj verziji Pravila. Savetujemo vam da povremeno posećujete ovu stranicu za pregled Pravila. Pravila se mogu ažurirati u bilo kom trenutku bez posebnog obaveštenja korisnicima. Svi ugovori zaključeni preko ovog sajta regulisani su zakonima Republike Srbije.